KOLEJNY KROK DO PRZODU

  

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. 

Celem projektu  wielokierunkowe wsparcie dzieci i młodzieży. W ramach projektu w Świetlicy „Anielisko" prowadzone będą działania zapewniające na bieżąco opiekę i wychowanie, zajęcia podnoszące kompetencje dzieci w zakresie umiejętności uczenia się, tworzenia informacji i komunikacji, podnoszące kompetencje obywatelskie, cyfrowe,  kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, aktywizację dzieci i młodzieży, naukę języków obcych,  zajęcia podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną. Realizowane będzie też podnoszenie kompetencji rodzicielskich skierowane do rodziców uczestników projektu.

Okres realizacji projektu 01.05.2021-30.06.2023 przedłużony do 31.10.2023

 Co robimy w projekcie? Bawimy się i uczymy się. Chcemy dalej razem naprzód iść, chcemy się rozwijać, nawiązywać przyjaźnie, pielęgnować je. 

 

UWAGA. W okresie 14.08-26.08 przebywamy w Ochotnicy Górnej. Kontakt jedynie telefoniczny -  605618600

Zadanie 1. Wsparcie funkcji opiekuńczej i wychowawczej

Zadanie obejmuje działania mające na celu kształtowanie osobowości dziecka: jego postaw, zachowań, przygotowanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw, utrwalanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego, przestrzegania zasad kultury życia codziennego, kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego szacunku. Ruszamy od początku projektu, tj. od maja 2021.

Zadanie 2. Polubić naukę.

Celem zadania jest wspomaganie dzieci w procesie uczenia się, poprawa koncentracji i umiejętności zapamiętywania czy kojarzenia faktów, podnoszenie w uczestnikach poczucia własnej wartości. Zadanie ukierunkowane jest na podnoszenie umiejętności uczenia się. Ruszamy od początku projektu, tj. od maja 2021.

Zadanie 3. Informacja i komunikacja.

Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,co związane jest ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebą rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie. Ruszamy od początku projektu, tj. od maja 2021.

Zadanie 4. Kształtowanie postaw obywatelskich

Celem zadania jest podnoszenie kompetencji obywatelskich. Wychowywanie do odpowiedzialnej i konstruktywnej postawy jako obywatela szanującego prawa człowieka, promowanie kultury pokoju i braku przemocy, gotowość do poszanowania prywatności innych osób oraz przyjmowania odpowiedzialności za środowisko. Kreowanie zainteresowania wydarzeniami
politycznymi i społeczno-gospodarczymi, naukami humanistycznymi i komunikacją międzykulturową co jest niezbędne w celu przygotowania się do tego, by przezwyciężyć uprzedzenia i osiągać kompromisy tam, gdzie to potrzebne. Zadanie ukierunkowane na niwelowanie postaw aspołecznych, korekcję zachowań agresywnych, poznawanie i używanie zwrotów grzecznościowych, naukę szacunku do barw narodowych, historii, zwyczajów. Ruszamy jak się trochę poznamy i zintegrujemy, tj. od lipca 2021.

Zadanie 5. Uczymy się języków

Celem realizacji zadania jest podnoszenie kompetencji uczestników w zakresie wielojęzyczności, z zastrzeżeniem, że zajęcia te nie dotyczą jęz. angielskiego (wsparcie realizowane równolegle). Zasadniczymi umiejętnościami w zakresie tej kompetencji będzie nauka rozumienia komunikatów mówionych, podejmowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz
czytania, rozumienia i tworzenia tekstów, z różnym poziomem biegłości w poszczególnych językach, odpowiednio do potrzeb uczestnika.Kształtowanie zdolności do właściwego wykorzystywania narzędzi i do uczenia się języków w sposób formalny, poza formalny i nieformalny przez całe życie. Program zajęć przewiduje np.naukę zwrotów grzecznościowych w różnych językach. Dobór języków nauczania, minimum dwóch spośród niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego. ruszamy od września 2021.

Zadanie 6. Przedsiębiorcze Anielisko

Zadanie ukierunkowane na poprawę kompetencji społecznych wspierające inicjatywność i przedsiębiorczość. Realizowane będą zajęcia z podstaw ekonomii (planowanie budżetu, planowanie zakupów), zajęcia warsztatowe: nauka wypełniania dokumentów, pisania pism, wizyty w urzędach. Uczestnicy będą sprawdzać swoje nabywane umiejętności tworząc własne mini-projekty. Będą mieli za zadanie przygotowywać projekty służące szerszej społeczności np. zorganizowanie poczęstunku podczas imprezy halowej, podejmowanie działań na rzecz zwierząt i inne przedsięwzięcia własnego autorstwa. Ruszamy od września 2021.

Zadanie 7.podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Celem zajęć jest nabycie i wspomaganie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych, jako środka do poszerzenia horyzontów i pogłębienia wiedzy. Zajęcia obejmować będą wskazywanie uczestnikom, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach oraz świadomość związanych z nimi możliwości, ograniczeń, skutków i zagrożeń. Ruszamy z nowym rokiem 2022.

Zadanie 8. W świecie nauki.

Celem zadania jest wsparcie kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami wśród uczestników projektu będą to zarówno korepetycje z matematyki, fizyki czy chemii, jak też gry matematyczne i zajęcia naukowe - eksperymenty. Wsparcie w formie korepetycji jest
niezbędne w celu zniwelowania ich bieżących problemów szkolnych. Program zajęć w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, obejmować będzie poznawanie głównych zasad rządzących światem przyrody, podstawowe pojęcia naukowe, teorie, zasady i metody, technologię oraz produkty i procesy technologiczne, a także rozumienie wpływu nauki, technologii, inżynierii i ogólnie działalności człowieka na świat przyrody. Ruszamy z nowym rokiem 2022

Zadanie 9. Z kulturą na codzień.

Celem zadania jest rozwój wrażliwości artystycznej dzieci, rozwój dziecięcych talentów i zainteresowań, pobudzanie ich kreatywności oraz uwrażliwianie na kulturę jako czynnik wspierający w przełamywaniu barier społecznych.Ruszamy z nowym rokiem 2022.

Zadanie 10. Podnoszenie kompetencji rodzicielskich.

Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców i w konsekwencji poprawa relacji między członkami rodziny . Przewidziane są warsztaty dla rodziców uczące komunikacji z dziećmi, wsparcie pedagogiczne i socjalne. Zadanie rozpoczyna się od lipca 2021.

Kiedy działamy? Zapraszamy do lektury harmonogramu poniżej:

Ogłoszenia o ofertach zatrudnienia:

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>