Nauka nie szkodzi

Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki. Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
(3) Działanie :
(4) Poddziałanie : 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(5) Nazwa projektu : Nauka nie szkodzi
(6) Nr umowy / decyzji : POKL.09.01.02-10-244/09-02
(7) Okres realizacji projektu od 2009-09-01 do 2011-06-30

 

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych 30 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci
  •  dostarczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (profilaktyka alternatyw),
  •  rozwijanie wyobraźni, ekspresji i aktywności twórczej dzieci,
  •  nabywanie nowych umiejętności (obsługa komputera, rozumienia zjawisk fizycznych i chemicznych)
  •  promowanie zdrowego stylu życia bez używek,
  •  rozwijanie uczuć estetycznych, wypracowywanie zamiłowania do sztuki,
  •  budowanie poczucia własnej wartości, - pokazywanie ciekawego i innego świata niż centrum handlowe,
  •  uczenie umiejętności współpracy, bycia w grupie, poprawa komunikacji, poprawa funkcjonowania w społeczeństwie,w szkole - edukacja przez zabawę.
  •  motywowanie do do kontynuowania nauki po szkole podstawowej i po gimnazjum
  •  zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu dzieci i mlodzieży z systemu edukacji 

W ramach projektu zrealizowano 6 bloków zadaniowych:

Zadanie 1. Zajęcia "Polubić lekcje"  Cel: wzrost motywacji do nauki, umiejętność organizacji czasu i wiedzy.

Zadanie 2. Zajęcia pozalekcyjne. Cel: zorganizowanie czasu wolnego podopiecznym "Anieliska" tak, by mogły rozwijać swoje talenty i uczyły się poprzez zabawę.

Zadanie 3. "Poznajemy swój kraj - w wakacje też się można uczyć" Cel: jest umożliwienie dzieciom wypoczynku poza miastem oraz stworzenie możliwości do poznawania nowych zakątków i przygotowanie do pracy w kolejnym roku szkolnym

 Zadanie 4. Pomoc indywidualna dla uczestników projektu. Cel: wsparcie psychologiczne oraz indywidualna terapia pedagogiczna.

Zadanie 5. Zarządzanie projektem.

Zadanie 6. Promocja projektu.

Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
podziel się posiłkiem