Projekt KROK NAPRZÓD

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. 
Celem projektu  wielokierunkowe wsparcie dzieci i młodzieży. W ramach projektu w Świetlicy „Anielisko" prowadzone będą działania zapewniające na bieżąco opiekę i wychowanie, zajęcia podnoszące kompetencje dzieci w zakresie  posługiwania się językiem ojczystym, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne, aktywizację dzieci i młodzieży, naukę podstaw ekonomii i funkcjonowania w społeczeństwie, kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, zajęcia podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną.

Termin realizacji projektu 1.12.2017-31.08.2020. 

I projekt troszkę przedłużyliśmy i już został zakończony - 30.09.2020. A że jest pandemia i zagrożenie epidemiologiczne, nie mogliśmy zakończyć naszym występem. Wymyśliliśmy co innego. Gry planszowe i turniej gier. Te gry będą nam jeszcze długo przypominać nasz projekt

W okresie 03.08-17.08.2020 uczestnicy projektu oraz personel przebywają na koloniach w Ochotnicy Górnej. Zajęcia w terenie.  Biuro projektu w siedzibie Stowarzyszenia - nieczynne. Kontakt z biurem projektu - jedynie telefonicznie (tel. 605618600)

Informujemy, że w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do końca maja 2020 r. realizacja projektu w siedzibie Świetlicy "Anielisko" została zawieszona. Wychowawcy pozostają w zdalnym kontakcie (realizacja Zad.1-3). Od 15.04.2020 wznowiona została w sposób zdalny realizacja Zadań 8 i 9. W maju kolejno Zadania 4, 6 i 7. Od czerwca wracają zajęcia stacjonarne zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz Zad. 5 zdalnie.  

 W okresie 05.08-19.08.2019 uczestnicy projektu oraz personel przebywają na koloniach w Ochotnicy Górnej. Zajęcia w terenie.  Biuro projektu w siedzibie Stowarzyszenia - nieczynne. Kontakt z biurem projektu - jedynie telefonicznie (tel. 605618600)

 W okresie 06.08-20.08.2018 uczestnicy projektu oraz personel przebywają na koloniach w Ochotnicy Górnej. Biuro projektu w siedzibie Stowarzyszenia - nieczynne. Kontakt z biurem projektu - jedynie telefonicznie. 

 

Co robimy w projekcie? Uczymy się, bawimy też. Realizujemy różne zadania. Opis zadań poniżej.

  • Zadanie 1
  • Zadanie 2
  • Zadanie 3
  • Zadanie 4
  • Zadanie 5
  • Zadanie 6
  • Zadanie 7
  • Zadanie 8
  • Zadanie 9

Wsparcie funkcji opiekuńczej i zadań wychowawczych Świetlicy

Zadanie obejmuje działania mające na celu kształtowanie osobowości dziecka: jego postaw, zachowań,  cech niezbędnych w życiu społecznym, przygotowanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw, utrwalanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego, przestrzegania zasad kultury życia codziennego, kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego szacunku. Podczas zajęć uczestnicy odrabiają prace domowe, nadrabiają braki szkolne, grają w gry zespołowe, gry planszowe, uczestniczą w dyżurach porządkowych. W ramach zadania wsparcie udzielane będzie też rodzicom, poprzez dowartościowanie ich jako osoby ważne w życiu dzieci, budowanie zaufania do wychowawców, motywowanie do większego zainteresowania dziećmi oraz podjęcia starań wspólnego spędzania czasu.

Kształtowanie postaw obywatelskich i podnoszenie kompetencji społecznych

Celem zadania jest niwelowanie postaw aspołecznych, korekcja zachowań agresywnych, poprawa komunikacji i nieagresywnego sposobu rozwiązywania konfliktów. Zajęcia w ramach zadania obejmować będą integrację dzieci w różnym wieku (np. seanse filmowe i edukacyjne gry planszowe kształtujące postawy obywatelskie) oraz  spotkania podsumowujące dzień, omówienie bieżących konfliktów, zachowań aspołecznych i wspólna analiza ich przyczyn. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Aktywizacja młodych

Celem zadania jest poprawa kompetencji społecznych wspierające inicjatywność i przedsiębiorczość. W ramach zadania realizowane będą zajęcia z podstaw ekonomii (planowanie budżetu, planowanie zakupów), zajęcia warsztatowe: nauka wypełniania dokumentów, pisania pism, wizyty w urzędach. Uczestnicy mogą sami inicjować tematykę zajęć (np. warsztaty kulinarne, wspólne wyjścia poza teren świetlicy, gry terenowe itp.)Tworzenie własnych projektów, np. pomoc wolontarystyczna w innych instytucjach, działania na rzecz zwierząt oraz inne przedsięwzięcia własnego autorstwa. Zajęcia realizowane w formie grupowej.

Poprawa umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym

Celem zajęć jest podnoszenie umiejętności językowych w zakresie języka ojczystego. Zadanie realizowane będzie poprzez propagowanie czytelnictwa. Planowane są zajęcia zarówno w nadrabianiu braków i nabywaniu umiejętności czytania, jak i warsztaty czytania oraz dla najbardziej zaawansowanych prezentacja przeczytanych pozycji książkowych. W ramach zadania prowadzone są zajęcia logopedyczne w formie indywidualnej. Ćwiczenia z pedagogiem mają na celu wykształcenie i poprawę czytania i pisania wśród najmłodszych uczestników. Zajęcia prowadzone w formie grupowej i indywidualnej.

Podnoszenie kompetencji cyfrowych

Celem zajęć jest nabycie i wspomaganie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych, jako środka do poszerzenia horyzontów i pogłębienia wiedzy. Zajęcia w ramach zadania uczyć będą wykorzystania komputera, Internetu i właściwego korzystania z dostępnego oprogramowania, szczególnie oprogramowania graficznego i form prezentacji. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Podnoszenie umiejętności uczenia się

Celem zadania jest wspomaganie dzieci w procesie uczenia się, poprawa koncentracji i umiejętności kojarzenia faktów, zapamiętywania. Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny, zajęcia stymulujące procesy myślowe oraz przetwarzanie słuchowe i wzrokowe. Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej, by proces uczenia się uczynić bardziej wydajnym. 

Warsztaty "Z kulturą na co dzień"

Celem zadania jest rozwój wrażliwości artystycznej dzieci, rozwój dziecięcych talentów i zainteresowań oraz uwrażliwianie ich na kulturę jako czynnik wspierający w przełamywaniu barier społecznych. W ramach zadania przewidywane zajęcia o charakterze artystycznym: warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, elementy teatru i inne zajęcia, zgodnie z zainteresowaniami uczestników projektu. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Podnoszenie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich

Celem zadania jest poprawa relacji między członkami rodziny poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców. W ramach zadania przewidziane są warsztaty dla rodziców uczące komunikacji z dziećmi, wsparcie pedagogiczne rodziców oraz warsztaty  "jak odrabiać z dzieckiem lekcje?". Zadanie realizowane zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej.

Podnoszenie kompetencji w zakresie nauk ścisłych

Celem zadania jest poprawa kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych. Formami wsparcia będą korepetycje z matematyki, fizyki czy chemii oraz nauk przyrodniczych, jak też gry matematyczne, logiczne i łamigłówki oraz zajęcia naukowe - eksperymenty. Zadanie prowadzone w formie grupowej i indywidualnej.

 

Harmonogramy zajęć:

Oferty pracy:

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>