Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia, osób współpracujących i korespondujących z oraz osób wspierających naszą działalność. Zależy nam, aby każdy dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy, w jaki sposób oraz jak może chronić swoją prywatność.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60
reprezentowane przez Prezesa
2. Kontakt w sprawie ochrony danych w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu” możliwy jest pod adresem e-mail:rodo.stow.mocni@wp.pl
3. Odbiorcami danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być:

a) podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,

b) instytucje publiczne finansujące i nadzorujące działania placówek Stowarzyszenia.

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia wniosku, odmową realizacji umowy, odmową  przyjęcia cv, niedopuszczeniem do szkolenia.

7) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób ?

Gdy kontaktujecie się Państwo się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, faksu lub listownie i  przekazujecie nam swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i inne, to  dane te będą przetwarzane  zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane.

Przechowywanie danych

  1. Przekazane nam przez Państwa dane będą przetwarzane w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu” przez okres wynikający z przepisów prawa albo wymagany dla celów w jakich zostały one zebrane lub do momentu, w którym osoba złoży sprzeciw lub zażąda od nas usunięcia tych informacji.
  2. Dane stanowiące wartość niearchiwalną będą usuwane z systemu a dane przetwarzane manualnie będą niszczone w sposób zapewniający, iż nie dostaną się w posiadanie osób nieupoważnionych.

Zabezpieczenie danych

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, spełniające wymagania polskiego i europejskiego prawa aby chronić dane osobowe i informacje przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych. Dostęp do  danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu”  mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, każdy w zakresie swoich kompetencji.

Dostęp do informacji

Jeśli chcą Państwo zaktualizować przekazane nam dane osobowe, prosimy zrobić to wysyłając do nas e-mail lub skorzystać z innej formy przekazu.

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)

Strona www.anielisko.pl wykorzystuje „ciasteczka” (cookies). Cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość, natomiast:

  • cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
  • dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
  • nie są szkodliwe dla  komputerów – nie wpływają na sposób ich działania;
  • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
  • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
  • na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności (w przypadku powstania nowych praw i obowiązków ) poprzez opublikowanie nowej polityk na tej podstronie.

 

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>