O świetlicy

Świetlica "Anielisko" działa zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) jako placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej.

Powstała w 1993 roku jako świetlica środowiskowa. I nieodmiennie mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 60. W roku 2002 r. została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako Placówka Wsparcia Dziennego. Również w roku 2002 zakwalifikowana została przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do udziału w realizacji projektu doskonalenia metod pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym „Razem Raźniej”. Od roku 2004 Placówka realizowała programy profilaktyczne o charakterze socjoterapeutycznym. W roku 2006 w uzgodnieniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi został zarejestrowany nowy regulamin, który umożliwił nadanie placówce statusu specjalistycznej. Od lutego 2007 roku Placówka nosiła nazwę Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Anielisko”.

"Anielisko" realizuje programy finansowane ze środków publicznych.

"Anielisko" organizuje dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym następujące zajęcia:
psychoedukacyjne
socjoterapeutyczne
korekcyjne i kompensacyjne
artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne)
edukacyjne
sportowo-rekreacyjne
uczące samodzielności (np. kulinarne)
wyjazdy wakacyjne

Ponadto Świetlica zapewnia wychowankom: pomoc psychologiczną i pedagogiczną, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, opiekę duszpasterską, dożywianie, wsparcie socjalne o charakterze interwencyjnym (np. odzież, lekarstwa). Podejmujemy też działania w najbliższym środowisku dziecka (rodzina, szkoła), współpracujemy z kuratorami.

Świetlica jest otwarta i zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19.

O świetlicy można było przeczytać w Niedzieli Łódzkiej w roku 2012w roku 2018

A tu filmy z naszych meczów w ping-ponga. My w roli gospodarzy:

Czerwiec 2013 i wizyta ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Anielisku - Mecz

Styczeń 2016 i wizyta O. Prowincjała SJ - Mecz

 

Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
podziel się posiłkiem