Nasze projekty

 • Świetlica
 • Dom
 • Rok 2019
 • Rok 2018
 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • Rok 2013
 • Lata poprzednie

Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej" -  w ramach Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź). Ten projekt to po prostu Świetlica "Anielisko", realizowany obecnie w ramach umowy 5/DPS-ZSS/MPPiRPA/2019 

Zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego" - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łodzi.  Ten projekt to Dom "Anielisko"- Umowa 4/DWzPU/POW/14 w okresie 28.02.2014 do 30.04.2018, a od 01.05.2018 do 30.04.2023 umowa nr 27/DPr-ZSS/POW/2018

1.Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej w obszarze rewitalizacji"  - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łodzi 

2. "SWIETLICE.LODZ"

3. Zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego" - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łodzi

4. "KROK NAPRZÓD"

5. Projekt "Z kulturą za Pan Brat" w ramach Programu Edukacja kulturalna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja Zarządzająca - Narodowe Centrum Kultury.

6. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ).

7.Projekt "Rozmawiam. Nie biję" w ramach zadania "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ).

8. Projekt "W rodzinie moc" w ramach zadania "Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego oraz prowadzenie grup wsparcia - Edukacja " dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ).

9. Projekt "Z kulturą za Pan Brat" - dofinansowanie wkładu własnego w ramach otwartego konkursu ofert dot. tzw. „wkładów własnych” dla organizacji pozarządowych z z budżetu Miasta Łódź (Wydział Partycypacji Społecznej).

10. Projekt "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego w okresie ferii letnich, w formie wypoczynku wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub obozu profilaktycznego)"  - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łodzi 

11.  Projekt "Krok do przyszłości" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.

12. Zajęcia pozaszkolne  dla podopiecznych Domu"Anielisko". Fundacja Banku PKO BP. Okres realizacji wrzesień 2019-sierpień 2020.

1.Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej"          - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łodzi do 

2. "SWIETLICE.LODZ"

3. Zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego" - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łodzi

4. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ).

5. "KROK NAPRZÓD"

6. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ).

7. Projekt "Z kulturą za Pan Brat" w ramach Programu Edukacja kulturalna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja Zarządzająca - Narodowe Centrum Kultury.

8. Projekt "Razem i do przodu" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.

9. Projekt "Zaproszenie do przyjaźni" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.

10. Projekt "Z kulturą za Pan Brat" - dofinansowanie wkładu własnego w ramach otwartego konkursu ofert dot. tzw. „wkładów własnych” dla organizacji pozarządowych z z budżetu Miasta Łódź (Wydział Partycypacji Społecznej).

 

Projekty wakacyjne:

 1. "Kolonie letnie dla dzieci z Anieliska" - zadanie publiczne "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego w okresie ferii letnich w 2018 r., w formie wypoczynku wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub obozu profilaktycznego)" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Zdrowia UMŁ).
 2. "Raz, dwa, trzy - Anielisko to MY" - projekt  wsparty w ramach konkursu grantowego "Wakacje z matematyką" Fundacji mBanku

1.Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej"          - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

2. "SWIETLICE.LODZ"

3. Zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego" - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

4. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

5. Projekt „Razem, bezpiecznie” realizowany w ramach Konkursu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The VELUX Foundations. Projekt realizowany w Linii programowej C - Pomoc Dzieciom Ofiarom Przemocy. Okres realizacji 01.09.2016 -28.02.2017.

6. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).

7. "Rycerze Anieliska" dofinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

8. Projekt "Dogadajmy się, zgrajmy się" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.

Projekty wakacyjne:

9. "Wesołe wakacje z Anieliskiem" - wypoczynek w mieście i wypoczynek wyjazd dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU.

10. " Matematyka dla każdego smyka"  wsparty w ramach konkursu grantowego "Wakacje z matematyką" Fundacji mBanku

11. Kolonie dla dzieci z „Anieliska” wspierane finansowo przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi

12. Zadanie publiczne "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego w okresie ferii letnich w 2017 r., w formie wypoczynku wyjazdowego (kolonii profilaktycznych lub obozu profilaktycznego)" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Zdrowia UMŁ).

 

1. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej"        - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
2. Zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego"                 - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
3. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).
4. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).
5. Projekt "Smaczne podróżowanie" w ramach Programu Grantowego Fundacji Tesco
6. Projekt SWIETLICE.LODZ - realizowany w Parnetrstwie. Więcej na temat projektu na stronie projektu
7. Projekt "Cyferkowy zawrót głowy" dzięki Fundacji mBanku - program grantowy "Wakacje z matematyką"
8. Zadanie "Kolonie letnie dla podopiecznych "Anieliska" ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi).
9. Projekt „Razem, bezpiecznie” realizowany w ramach Konkursu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The VELUX Foundations. Projekt realizowany w Linii programowej C - Pomoc Dzieciom Ofiarom Przemocy. Okres realizacji 01.09.2016 -28.02.2017.
10. Projekt "Nowe przestrzenie w Anielisku" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.
11. "Dialog bez przemocy" - cykl szkoleń dla kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Służby Rodzinie "Nadzieja". Finansowany ze środków RCPS w Łodzi.

1. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej" - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
2. Projekt "Wyciągamy dzieci z bram" realizowany ze środków budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Finansowany ze środków z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
3. Zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego" - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
4. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).
5. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - dofinansowanie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).
6. Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" dofinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).
7. Zadanie "Młodzi naukowcy z Anieliska" dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
8. Zadanie "Kolonie letnie dla podopiecznych "Anieliska" ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi).
9. Projekt "Smaczne podróżowanie" w ramach Programu Grantowego Fundacji Tesco
Projekty aktywizacyjne:
10. Projekt "Ubarwiamy nasz Świat" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.
11. Projekt "KOWAL-KAriery i życia" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ) - Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych, w partnerstwie z Fundacją Służby Rodzinie "Nadzieja"

1. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej" - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
2. Zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego" - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
3. Zadanie "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2014 r. w formie zajęć zamkniętych" realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
4. Zadanie "Działania korekcyjno-edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).
5. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - dofinansowanie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).
6. Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" dofinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).
7. Zadanie "Kolonie letnie dla podopiecznych "Anieliska" ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi).
8. Zadanie "Anielisko - nasz przystanek w drodze do dorosłego życia" dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
9. Projekt w ramach Programu Grantowego "Bezpieczne Dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations. Kontynuacja projektu z roku 2013.

1. Zadanie "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć zamkniętych" realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
2. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej" - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).
3. Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" dofinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).
4. Zajęcia sportowe realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - dofinansowanie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).
5. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).
6. Zadanie "Do dorosłości jeden krok" dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
7. Projekt "Silni razem" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" finansowany w ramach Funduszu Innowacji Społecznych powołanego dzięki inicjatywie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych (ŁFOP) we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziałem Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.
8. Zadanie dotyczące organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego dofinansowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi.
9. Projekt w ramach Programu Grantowego "Bezpieczne Dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations. Projekt rozpoczęty 16.09.2013.

 • "Organizacja i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego" - finansowana jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź)
 • Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" finansowane są w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ)
 • Zajęcia sportowe finansowane są w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ):
 • Projekt Projekt POKL.09.01.02-10-244/09 pt. "Nauka nie szkodzi" realizowany w okresie 01.09.2009 - 30.06.2011
  Projekt "Ja-to wszystko co mam" realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
 • Cykl zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla podopiecznych Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego "Anielisko" w ramach zadania publicznego "Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych w szczególności edukacyjno-informacyjnych, dotyczących m.in. używania i uzależnienia od alkoholu, skutków społecznych i zdrowotnych tych zjawisk" ze środków Województwa Łódzkiego - finansowana za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Anielisko - mój świat, w którym poznaję siebie w ramach zadania publicznego "Działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży,w tym powadzenie świetlic i klubów" ze środków Województwa Łódzkiego - finansowana za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  Projekty "Spotkajmy się przy wspólnym stole" oraz "Wiem- działam-jem" w ramach programu grantowego "Podziel się posiłkiem" firmy Danone.
 • Zadania dotyczące organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego oraz wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania finansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi. Wypoczywamy w wakacje w przecudnym Zakrzowie.
 • W 2009 roku realizowany był projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ze środków PO FIO. Projekt dotyczył organizacji wypoczynku letniego podopiecznych "Anieliska"
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
podziel się posiłkiem